Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT SARATECH COMPUTERS
Als organisatie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met uw Persoonsgegevens! Denk hierbij aan persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, medische informatie of een foto. Met de komst van de nieuwe wet: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn we verplicht om zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Hieronder leest u hoe Saratech Computers omgaat met de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.
In het privacy reglement leest u:
Welke persoonsgegevens er verwerkt worden Waarom persoonsgegevens verwerkt worden Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
Wie inzage heeft in de persoonsgegevens Uw rechten rondom persoonsgegevens Hoe u gebruik kunt maken van uw recht rondom persoonsgegevens Wat u kunt doen bij klachten
Voor meer algemene of inhoudelijke informatie over de AVG kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (link).
WELKE PERSOONSGEVENS WORDEN ER VERZAMELD
Uiteraard registreren wij uw naam en adresgegevens. Daarnaast worden er in een digitaaldossier gegevens verzameld die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is om uw uitvaart goed te verzorgen. Ook voor uw veiligheid verwerken wij in sommige gevallen uw gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens voor wanneer u zich in een noodsituatie bevindt. Voor medewerkers en vrijwilligers verwerken wij ook bepaalde persoonsgegevens. Denk hierbij aan salaris en
declaratie gegevens, uw adres om post te kunnen versturen of gegevens van uw gezinsleden.

WAAROM SARATECH COMPUTERS PERSOONSGEVENS VERWERKT
Uw persoonsgegevens en die van uw gezinsleden worden verwerkt om bij een eventuele uitvaart de juiste ondersteuning te kunnen verlenen en om te kunnen voldoen aan meerdere verplichtingen. Ook met medewerkers en vrijwilligers heeft Saratech Computers overeenkomsten
afgesloten en wettelijke verplichtingen om gegevens te verwerken. Hierbij kunt u onder andere denken aan de salarisverwerkingen.

HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD
De algemene regel is dat Saratech Computers persoonsgegevens bewaart zolang ze relevant zijn. Zijn ze niet meer relevant, dan worden ze
vernietigd. Op sommige gegevens rust een wettelijk vastgestelde bewaartermijn. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO) is vastgelegd dat medische gegevens vijftien jaar moeten worden bewaard of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is. Fiscale gegevens moeten in de regel 7 jaar worden bewaard.

WIE HEEFT INZAGE IN DE PERSOONSGEGEVENS
Een medewerker of vrijwilliger van Saratech Computers heeft alleen inzage in de gegevens die hij voor de uitoefening van zijn functie nodig heeft. Niet alle medewerkers en vrijwilligers kunnen dus alle persoonsgegevens inzien van donateurs. Er zijn instanties die het functioneren van de organisatie controleren en toetsen, bijvoorbeeld de koepelorganisatie. Ook medewerkers van deze instanties kunnen inzicht hebben in de gegevens. Iedereen die uw gegevens mag inzien uit hoofde van zijn functie, heeft een geheimhoudingsplicht. Dat geldt dus voor alle  medewerkers en vrijwilligers van Saratech Computers, maar ook voor medewerkers van controlerende instanties. Informatie die zij tijdens de uitvoering van hun taken over u te weten komen, moeten zij vertrouwelijk behandelen. Saratech Computers heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden uw persoonlijke gegevens kunnen inzien. Gegevens op papier bewaren we in afgesloten ruimtes; elektronische gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en met medewerkers en vrijwilligers zijn afspraken gemaakt over de verwerking van
persoonsgegevens. Saratech Computers verstrekt alleen informatie aan derden wanneer dat verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Soms is dat niet het geval, maar vinden wij het toch wenselijk dat de informatie wel verstrekt wordt. In zo’n geval gelden de volgende regels: Zijn de gegevens tot u herleidbaar, dan vraagt Saratech Computers aan u vooraf schriftelijke toestemming. We geven dan aan om welke gegevens het gaat, met welk doel en aan wie de gegevens verstrekt worden. Zijn de gegevens niet meer tot u herleidbaar, dan hoeft Saratech Computers geen toestemming aan u te vragen. Dergelijke ‘geanonimiseerde gegevens’ worden bijvoorbeeld
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

UW RECHTEN RONDOM PERSOONSGEVENS
U heeft verschillende rechten waar u gebruik van kunt maken rondom de verwerkingen van uw persoonsgegevens: Het recht op informatie; Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen; Het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens; Het recht op inzage. Dat is het recht van om uw persoonsgegevens in te zien; Het recht op rectificatie en aanvulling; Het recht om uw persoonsgegevens aan te laten passen. Het recht op beperking van de verwerking; Het recht om minder gegevens te laten verwerken; Het recht op een menselijke blik bij besluiten;
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Zie voor meer informatie rondom uw rechten de volgende pagina van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens ,www.AutoriteitPersoonsgevens.nl

GEBRUIKMAKEN VAN UW RECHT RONDOM UW PERSOONSGEGEVENS
Bent u van mening dat uw gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, dan kunt u bij Saratech Computers een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen. Tevens kunt u gebruik maken van uw andere rechten rondom persoonsgegevens. Dit moet u schriftelijk of per email doen en met opgaaf van reden. De aanvraag zal door de functionaris gegevensbescherming (FG) worden behandeld en u wordt uiteraard op de hoogte gehouden van de voortgang. Postadres functionaris gegevensbescherming is:
Quintstraat 60,
3083 JN Rotterdam.
E-Mail: info@saratech.nl
Bij een verzoek verstuurt Saratech Computers binnen 4 weken een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken na het indienen van het verzoek
ontvangt u een inhoudelijk antwoord. In principe is het indienen van een verzoek kosteloos. Mocht het verzoek dermate complex zijn, kan
Saratech Computers om een vergoeding of uitstel vragen. Saratech Computers mag uw verzoek alleen weigeren om één of meer van de
volgende redenen:
• Als aannemelijk is dat bewaring van groot belang is voor een ander;
• Als vernietiging in strijd is met een wettelijk voorschrift;
• Als een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

HEEFT U EEN KLACHT
Heeft u een klacht? Bekijk dan de klachtenprocedure van Saratech Computers. Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming of neem contact op met de https://autoriteitpersoonsgevens.nl/